0 položek za 0

Zobrazit košík

Obchodní podmínky

Reklamační řád

V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Při dodání zboží jeho doručením na zadanou adresu je kupující povinen překontrolovat dodané zboží ihned po jeho převzetí od osoby provádějící doručení a zjevné vady zboží je povinen reklamovat u prodávajícího ihned, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.kingsperky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem objednavky@kingsperky.cz. Vždy je však třeba zaslat zboží zpět na posouzení reklamace.

K reklamaci přiložte průvodní dopis, ve kterém popíšete vzniklou závadu. Šperk zasílejte vždy kompletní a bez originální dárkové krabičky.

Písemné oznámení o zjištěných závadách adresujte na adresu našeho distribučního centra:

King šperky,Velija s.r.o., Švermova 539, 537 01 Chrudim 2 Emailem na adresu: objednavky@kingsperky.cz

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady.

O průběhu reklamace budete vždy emailem informováni.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad. Jinak nemůže být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží v souladu s právními předpisy platnými v ČR bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  

Ochrana osobních dat

Jako zákazník musíte do objednávky uvést následující údaje:

Jméno a příjmení
Adresu pro zaslání
Telefonní kontakt pro ověření Vaší objednávky
E-mail

Tyto údaje jsou nezbytné pro zaslání nakoupeného zboží, zaúčtování a komunikaci s Vámi.

Chcete-li daňový doklad vystavit na jinou adresu než je dodací, uveďte následující údaje:

Jméno a příjmení nebo název Firmy
Adresu

DIČ

Všechna tato data chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám.

 ©  2009-14 Kingsperky.cz
Všechna práva vyhrazena.